Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Auto-Akces

Sklep internetowy działający pod domeną www.sklep.auto-akces.com prowadzony jest przez: Stanisława Rożko, Tadeusza Płoskonkę oraz Łukasza Płoskonkę . - prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „AUTO-AKCES” s. c.

 

Siedziba przedsiębiorców mieści się pod adresem:

ul. Aleksandra Fredry 2

30-605 Kraków

 

Siedziba Sklepu mieści się pod adresem:

ul. Aleksandra Fredry 2

30-605 Kraków

 

NIP: : 679-012-27-39
REGON: 350239490

Nr konta bankowego: 32 1600 1039 0002 0033 3878 7001

 

Kontakt:

Telefon/fax: (+48) 12 266 47 40

Mobile: (+48) 666 033 072, (+48) 602 308 381,

Email: biuro@auto-akces.com, autobusy@auto-akces.com
Sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

 

Słowniczek pojęć

1. Sklep, Sprzedawca – Stanisław Rożko,Tadeusz Płoskonka oraz Łukasz Płoskonka prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, działający pod domeną www.sklep.auto-akces.com

2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Sklep prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motoryzacyjnych do autobusów krajowych i zagranicznych.

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

6. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np w opiniach o produkcie).

 

§ 2

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Sklep.

4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą jego potwierdzenia przez Kupującego – poprzez kliknięcie w link otrzymywany przez Kupującego w mailu informującym o otrzymaniu zamówienia.

5. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem.

6. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

            a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

            b) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

            c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

8. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 9 000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru.

 

§ 3

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 4 dni. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 15.00 są realizowane w dniu następnym. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.

4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

5. Dowodem dokonania zakupy jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem.

6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

            a) firmą kurierską,

            b) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu,

            c) dowolną firmą spedycyjną wybraną przez Kupującego.

7. W przypadku przesyłki, której waga przekracza 30 kg, towary, których waga przekracza granicę 30 kg są wysłane w drugiej, osobnej paczce.

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego (za wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie brak jest kosztów dostawy).

9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacja i gwarancja

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub e-mailem na adres: Auto-Akces, ul. Aleksandra Fredry 2,30-605 Kraków

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji.

5. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży i/lub bez oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

9.Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

            a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

            b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,              

            c) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

           d) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

           e) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,  

            f) dostarczania prasy,

            g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.auto-akces.com (zakładka „Regulamin”).

5. Sklep ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym Sklep, a wówczas Sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.